Pomoc przy osiąganiu zgodności ze Wspólną Metodą Oceny CAF 2006

Co to jest Wspólna Metoda Oceny CAF 2006?

Wspólna Metoda Oceny CAF (ang. Common Assessment Framework) 2006 "to narzędzie kompleksowego zarządzania jakością, zainspirowane Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Opiera się na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, pracowników i społeczeństwa zależy od jakości przywództwa wpływającego na politykę i strategię, pracowników, relacje międzyludzkie, zasoby i procesy. Zgodnie z tą metodą organizację poddaje się jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach kompleksowego procesu analizy wyników jej działalności1 .

Co umożliwia CAF 2006?

Metoda ta została opracowana dla organizacji sektora publicznego różnego szczebla w celu usprawnienia ich funkcjonowania oraz doskonalenia wyników pracy. Narzędzia jakie dostarcza CAF umożliwiają proces samooceny, dzięki któremu organizacja jest w stanie zidentyfikować obszary wymagające reorganizacji, a następnie zaplanować oraz wdrożyć działania doskonalące.

Dzięki metodzie CAF organizacja może:

  • ocenić, czy zakładany postęp został osiągnięty;
  • ujednolicić podjęte działania w celu udoskonalenia organizacji;
  • uzyskać ocenę organizacji według kryteriów stosowanych w całej Europie;
  • zainteresować i zaktywizować pracowników w procesie udoskonalania;
  • promować doświadczenia dobrych praktyk oraz dzielić się nimi zarówno wewnątrz organizacji jak i z innymi instytucjami;
  • włączać w swoją codzienną działalność różne inicjatywy dotyczące doskonalenia jakości;
  • systematycznie sprawdzać osiągnięty postęp dzięki okresowej samoocenie;
  • zintegrować osiągane wyniki z wykorzystanym potencjałem.

Z czego składa się CAF 2006?

Model CAF składa się z 9 kryteriów podstawowych oraz 28 kryteriów szczegółowych:

model_caf

Źródło:Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji przez samoocenę, Warszawa 2008.

Jak widać na załączonym rysunku dziewięć wyodrębnionych pól obejmuje najważniejsze obszary, które powinny być wzięte pod uwagę podczas dokonywania analizy organizacji. Pierwsze pięć kryteriów odnosi się do potencjału organizacji, czyli określa takie elementy, jak profil działalności, podejście do zadań i sposób osiągania założonych wyników. Kolejne cztery kryteria przedstawiają wyniki dotyczące kluczowych osiągnięć oraz relacji z klientami, pracownikami i społeczeństwem na podstawie ocen wewnętrznych i badania opinii. Każde z głównych kryteriów jest podzielone na podkryteria, które wskazują, jakie obszary należy wziąć pod uwagę przy dalszej analizie organizacji. Łącznie jest 28 podkryteriów, ilustrowanych i zaopatrzonych w przykłady, dzięki którym łatwiej jest ustalić elementy wymagające szczególnego zainteresowania.

Jak NOR-STA wspiera Wspólną Metodę Oceny CAF 2006?

Szablon Wspólnej Metody CAF

Zobacz krótki filmik prezentujący potencjał usług NOR-STA dla CAF 2006

Na podstawie przedstawionego wyżej modelu i własnych doświadczeń NOR-STA zbudowała szablon samooceny zgodny z wymogami standardu CAF. Szablon zawiera wszystkie kryteria i podkryteria doskonalenia zgodnie z CAF, a także bogatą listę przykładowych dowodów, które organizacja musi zebrać aby uzyskać wysoką samoocenę. Uporządkowana struktura szablonu umożliwia stworzenie w pełni zgodnej z wymogami CAF bazy dowodów, zamieszczonej bezpośrednio na serwerze użytkownika lub na bezpiecznym serwerze Politechniki Gdańskiej. Poszczególne dowody mogą zostać ocenione, a oceny kryteriów głównych i podkryteriów NOR-STA wyliczy automatycznie. Wspierane jest zarówno uproszczone, jak i pełne wdrożenie CAF z niezależnymi ocenami członków zespołu wdrażającego oraz ich arbitrażem. Oceny zostaną zaprezentowane w czytelny sposób poprzez intuicyjne kolory nałożone na punkty szablonu. Pozwala to na szybkie ustalenie mocnych i słabych stron organizacji, a następnie wyznaczenie celów doskonalenia.

-- 

1. Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji przez samoocenę, Warszawa 2008, s. 8.