Pomoc przy osiąganiu zgodności przy akredytacji szpitali CMJ

Czym jest akredytacja szpitali?

Podnoszenie efektywności funkcjonowania placówek ochrony zdrowia jest w tej chwili podstawowym zadaniem stawianym przed współczesnym systemem opieki zdrowotnej. Z myślą o tym przygotowano specjalną metodę zewnętrznej oceny szpitali, której celem jest ciągłe stymulowanie jednostek do działań mających podnieść poziom świadczonych przez nie usług. Akredytacja jest obecnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi zapewniania wysokiej jakości usług medycznych, pozwalającym szpitalom na porównanie własnej sytuacji z wzorcami dobrego postępowania i wskazanie obszarów do poprawy.

Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia prowadzony w oparciu o dostępne i opublikowane standardy. Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości: przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji1.

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że akredytacja obejmuje ocenę bardzo szerokiego zbioru zagadnień, nie tylko bezpośrednio związanych z leczeniem pacjentów, ale również dotyczących procesów wspierających, których prawidłowy przebieg ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort pacjenta np. utrzymania wyposażenia i infrastruktury, prowadzenia dokumentacji medycznej czy przestrzegania praw pacjenta. Doświadczenie pokazuje, że częstym powodem popełniania błędów wcale nie jest czynniki ludzki, ale brak ustalonych procedur postępowania w różnego rodzaju sytuacjach, również tych niestandardowych. Dlatego też akredytacja wymaga opracowania przez szpital odpowiednich procedur postępowania oraz ich wdrożenia i przestrzegania.

Na czym polega akredytacja?

W obszarach mających największy wpływ na jakoś świadczonych usług oraz bezpieczeństwo pacjentów tworzy się tak zwane standardy akredytacyjne, czyli mierzalne kryteria oceny placówki, które wyznaczają pożądany poziom świadczeń medycznych. Składają się one na wzorzec, z którym można porównać obecną działalność szpitala. Porównanie takie wskazuje szpitalowi obszary konieczne do poprawy poprzez np. wdrożenie odpowiednich procedur, zmianę sposobu realizacji wybranych procesów czy przeszkolenie pracowników. Działania szpitala są weryfikowane przez zewnętrznych wizytatorów w ramach tzw. wizyty akredytacyjnej. W przypadku potwierdzenia satysfakcjonującego poziomu spełnienia standardów szpitalowi przyznawany jest certyfikat akredytacyjny ważny na okres 3 lat.

Akredytacja w Polsce

W Polsce program akredytacji został opracowany w 1998 roku przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które stworzyło go w oparciu o wzorce wyznaczone przez główne instytucje akredytujące na świecie. CMJ jest jednostką podległą Ministerstwu Zdrowia i jedyną organizacją upoważnioną do przeprowadzania akredytacji w naszym kraju.

Jak NOR-STA wspiera akredytację szpitali?

Akredytacja szpitali CMJZobacz krótki film prezentujący potencjał usług NOR-STA dla Akredytacji szpitali

NOR-STA oferuje elektroniczne wsparcie wszystkim jednostkom ochrony zdrowia starającym się o akredytację. Nasza aplikacja jest jedynym na rynku dostępnym narzędziem pozwalającym na znaczne zredukowanie nakładów czasu i pracy, potrzebnych na przygotowanie jednostki do procesu akredytującego. Przedstawiony poniżej szablon stanowi precyzyjne odwzorowanie standardów opracowane zgodnie z wymogami CMJ. W stosunku do powszechnie dostępnej treści standardów akredytacyjnych, szablon w precyzyjniejszy sposób określa jakiego rodzaju potwierdzenia zgodności z poszczególnymi standardami są oczekiwane przez wizytatorów i zawiera miejsca na załączenie odpowiednich dokumentów. Dzięki temu możliwe jest np. monitorowanie stanu przygotowań szpitala oraz dokonanie samooceny lub wstępnej oceny przez zewnętrznego konsultanta. Oceny takie prezentowane są w czytelny sposób poprzez nałożenie intuicyjnych kolorów na poszczególne standardy i ich wymagania. Szablon składa się z 221 standardów uporządkowanych w 15 działach tematycznych.

 ------

1.Wsparcie akredytacji zakładów opieki zdrowotnej CMJ